Radonbesiktningar

Radonbesiktningar

På frågan om man ska göra en besiktning av huset även för radon är svaret JA.

Radon är en radioaktiv ädelgas med beteckning Rn och atomnummer 86. Radon är den främsta orsaken, som näst efter tobaksrökning, till lungcancer. Enligt Karolinska Institutet (Institutet för miljömedicin) orsakar radon omkring 400 fall av lungcancer årligen i Sverige.

Radongasen, radon-222, är inte farlig utan endast när den sönderfaller då det bildas skadlig joniserande strålning, främst i form av alfapartiklar. Ett problem med radon är att halveringstid på endast är 3.8 dagar vilket innebär att, sönderfaller lätt. Radon sönderfaller till två polonium isotoper, 218 och 214, vilka fastnar på rök- och dammpartiklar och tenderar som sedan fastnar i lungorna när de inandas. Därför är risken för rökare som bor i radonhus mycket större än för icke-rökare.

I Sverige förekommer radon nästan över allt då Sverige är rikt på uran, eftersom radon är en sönderfallsprodukt i kedjan mellan uran-238 och bly-206. Markradon ger oss ungefär halva stråldosen årligen och resterande del kommer från byggmaterial eller dricksvatten.

Syftet med radonbesiktning

Syftet med radonbesiktning

Syftet med en besiktning av radon är att se om gränser för radon överstiger det tillåtna. För arbetsplatser är gränsvärdet som besiktningen fokuserar på 400 Bq/m³ (becquerel per kubikmeter). För nybyggda bostäder ligger gränsvärdet på 200 Bq/m³. Tidigare låg gränsvärdet på 400 Bq/m³ men halverades 2004 av Socialstyrelsen till 200 Bq/m³.

Besiktiga huset för radon

Eftersom radon varken luktar, smakar eller syns är det enda sättet att upptäcka radon att göra mätningar. Det går att besiktiga huset för markradon både genom långtidsmätning eller korttidsmätning.

Långtidsmätningen innebär att man placerar ut ett par dosometrar i bostaden och låter dessa ligga och registrera strålning under en längre tid. Radonhalten ska mätas under den del av året som bostaden värms upp, normalt oktober till mars och bör mästs under cirka 3 månader.

Korttidsmätning kan göras på under 10 dagar men syftar till att få ett indikativt värde på radonhalten. Det finns också några få i Sverige som kan göra snabbmätningar på under 2 timmar av den momentana radonhalt. Detta ger också bara ett indikativt värde men kan vara lämpligt om man precis funderar på att köpa huset.

Efter avslutad mätning besiktigas resultatet och eventuella åtgärder tas fram för att få ner radonvärdena.

Radonsanering - Åtgärder efter besiktning av radon

Radonsanering

Om utfallet efter en besiktning av radon visar sig att fastigheten behöver åtgärdas finns det ett antal saker som kan göras.

Åtgärda markradon

I de fall radonet i bostaden kommer från marken går det att åtgärda inträngande radon genom att täta läckorna och sprickorna. Vanligast är att radonet tränger in vid golvbrunnar, rensbrunnar, vattenledningsinförsel, rörgenomföringar och övriga sprickor.

Om inte radonhalten sänks tillräckligt efter tätning av läckorna ska man skapa undertryck under huset om detta är möjligt. Detta kan göras genom att använda en så kallad radonsug som suger luften under huset.

I fall huset eller villan står på grus eller sandbädd kan man istället för radonsug använda en radonbrunn.

Åtgärda radon från byggnadsmaterial

Åtgärda radon från byggnadsmaterial

I de fall radonet i huset kommer ifrån byggnadsmaterialet, blåbetong behöver luftomsättningen ökas för att sänka radonhalten.

Oftast räcker det med att använda ett frånluftssystem men i vissa fall då luftomsättningen ska ökas mycket används ett mekanisk till- och frånluftsystem. Då luftomsättningen ökar också uppvärmningskostnader och då brukar någon typ av värmeåtervinning, som t.ex. en värmepump, användas för att ta tillvara den varma frånluften.

Om värdena på radon är ganska låg kan det räcka med att använda någon form av tätskikt på blåbetongväggarna.

Åtgärda radon från dricksvatten

I de fall radonet i villan kommer från dricksvattnet fungerar de vanligen med att lufta vattnet kraftigt med en radonavskiljare. I vissa fall kan radonavskiljaren ge utfällningar i vattnet eller en del bakterietillväxt.

Innan man skaffar en radonavskiljare bör man göra en mikrobiologisk och kemisk analys av vattnet som att man väljer rätt radonavskiljare.

Bidrag för att åtgärda radon

I de fall radonhalten är mer än 200 Bq/m³ kan man få bidrag av staten för att minska radonnivån.

Bidraget söks hos länsstyrelsen och blanketter finns på boverkets hemsida, Boverket. Ansökan skall ske innan radonsaneringen startar och max 50% och max 15 000 kr kan erhållas i bidrag.


Allt intressant om besiktningar

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om besiktningar men också en del kul och lustiga saker gällande egendomliga egenodoms besiktningar.Meny - Besiktning
Till förstasidan på www.besiktning.icuHögst upp på sidanLängst ned på sidan
BesiktningsmanBilbeskitningHusbesiktningNyheter